Lý thuyết thông tin thuật toán – Theo ngôn ngữ khác