Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh – Theo ngôn ngữ khác