Lịch sử Thụy Điển (1523–1611) – Theo ngôn ngữ khác