Lộc Thành, Bảo Lâm (Lâm Đồng) – Theo ngôn ngữ khác