Lực lượng Viễn chinh Anh (Thế chiến thứ nhất) – Theo ngôn ngữ khác