Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác