Lao động cụ thể và lao động trừu tượng – Theo ngôn ngữ khác