Liên minh Quốc gia vì Dân chủ – Theo ngôn ngữ khác