Liên minh vì Phong trào Nhân dân – Theo ngôn ngữ khác