Lipstick on Your Collar (bài hát) – Theo ngôn ngữ khác