Long Phước, thị xã Phước Long – Theo ngôn ngữ khác