Luật cơ bản của Cộng hòa Liên bang Đức – Theo ngôn ngữ khác