Mở trình đơn chính

Lupinus perennis – Theo ngôn ngữ khác