Máy bay tiêm kích ưu thế trên không – Theo ngôn ngữ khác