Mêtric Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker – Theo ngôn ngữ khác