Môi trường phát triển tích hợp – Theo ngôn ngữ khác