Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc – Theo ngôn ngữ khác