Mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân – Theo ngôn ngữ khác