Một thời để yêu và một thời để chết (phim) – Theo ngôn ngữ khác