Ma trận của biến đổi tuyến tính – Theo ngôn ngữ khác