Mở trình đơn chính

Macrocystis pyrifera – Theo ngôn ngữ khác