Marie-Charles David de Mayréna – Theo ngôn ngữ khác