Marie Louise, Nữ công tước Parma – Theo ngôn ngữ khác