Me, Myself and I (bài hát của Beyoncé) – Theo ngôn ngữ khác