Mikhail Dmitryevich Gorchakov – Theo ngôn ngữ khác