Minh Đức Hoàng hậu (nhà Tống) – Theo ngôn ngữ khác