Money (bài hát của David Guetta) – Theo ngôn ngữ khác