Monster (bài hát của Lady Gaga) – Theo ngôn ngữ khác