Musashi (thiết giáp hạm Nhật) – Theo ngôn ngữ khác