My World (bài hát của Bee Gees) – Theo ngôn ngữ khác