Năng lượng hạt nhân tại Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác