Nạn đói năm Ất Dậu, 1944-1945 – Theo ngôn ngữ khác