Nam Dương, Hà Nam (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác