Nam Dương Công chúa (nhà Tùy) – Theo ngôn ngữ khác