Naughty Girl (bài hát của Holly Valance) – Theo ngôn ngữ khác