Ngân hàng Trung ương (Trung Hoa Dân Quốc) – Theo ngôn ngữ khác