Ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc – Theo ngôn ngữ khác