Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất – Theo ngôn ngữ khác