Người Triều Tiên (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác