Nghị viện Cộng hòa Dân chủ Congo – Theo ngôn ngữ khác