Nguyễn Thị Thanh (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác