Nhà lãnh đạo quốc gia tối cao (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác