Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl – Theo ngôn ngữ khác