Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ – Theo ngôn ngữ khác