Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Huế – Theo ngôn ngữ khác