Nhà thờ Thánh Phêrô (bang Pennsylvania) – Theo ngôn ngữ khác