Nhà thờ chính tòa Thánh Sophia, Kiev – Theo ngôn ngữ khác