Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo – Theo ngôn ngữ khác