Nhĩ Chu Hoàng hậu (Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế) – Theo ngôn ngữ khác