Nhĩ Chu Hoàng hậu (Nguyên Diệp) – Theo ngôn ngữ khác